سند حسابداري
در بعضي از سيستمهاي حسابداري حسابداران به جاي اينکه ،فعاليتهاي مالي را مستقيما از روي اسناد و مدارک مثبته در دفاتر ثبت نمايند ، اقدام به تهيه برگه حسابداري و يا سند روزنامه مي کنند . اين برگه يا سند ، نوشته اي است که در آن يک يا چند فعاليت مالي انجام شده بر حسب نوع حساب ، بدهکار يا بستانکار مي گردد .

البته بايد به اين نکته توجه داشت که برگه حسابداري يا سند روزنامه، پس از امضاء مراجع صلاحيتدار در يک موسسه ، قابل ثبت در دفاتر حسابداري مي باشد . برگه حسابداري داراي ستونهايي براي ثبت شماره حساب در دفتر کل و دفتر معين مي باشد و همچنين در ستون شرح عنوان حسابها و شرح کامل معامله وتاريخ آن نوشته مي شود در زير برگه حسابداري شماره صفحه دفتر روزنامه يادداشت مي گردد . سند روزنامه در هنگام ثبت در دفتر روزنامه پياپي شماره گذاري مي شود
اول    قبل    بعد    آخر