دفتر كل

دفتر کل عبارتست از دفتري که حسابها پس از طبقه بندي ، به طور جداگانه در آن نگهداري مي شوند . اين حسابها ممکن است به صورت صفحات يک دفتر و يا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ايران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نيست .

متداولترين فرم حسابهاي دفتر کل ، در حقيقت همان فرم تي ( T ) است که هريک از طرفين آن به چند ستون تقسيم شده است و از چند قسمت اصلي به شرح زير تقسيم مي شود :

عنوان حساب : در بالاي صفحات و يا کارتهاي مربوط به هر حساب ، نام و شماره حساب مذکور نوشته مي شود .

ستون تاريخ : در اين ستون تاريخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاريخ وقوع معاملات است ، نوشته مي شود و نه تاريخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . اين ستون نيز مانند ستون تاريخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه براي تاريخ روز و تاريخ ماه تقسيم مي شود . تاريخ سال در زير کلمه تاريخ و تاريخ ماه را بايد فقط در نخستين سطر هر صفحه و يا آغاز ماه جديد و تاريخ روز را براي کليه اقلام تکرار کرد .

ستون شرح : معمولا در اين قسمت شرح مختصري از معاملات نوشته مي شود . البته بعضي از حسابداران فقط به نوشتن عبارت " به شرح دفتر روزنامه " اکتفا مي کنند .

ستون عطف : در اين ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هريک از اقلام نقل شده ثبت مي گردد.

ستون مبلغ : در اين فرم ، دو ستون مبلغ يکي براي مبالغ بدهکار در سمت راست و ديگري براي مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .

بايد توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهاي مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندي فعاليتهاي مالي مي باشد.

اول    قبل    بعد    آخر